Skład i zadania zespołu

Skład i zadania zespołu

Decyzja Rektora

Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 89/RKR/2014 z dnia 20.08.2014

zmieniająca decyzję w sprawie określenia struktury organizacyjnej i zadań roboczego Zespołu ds. Zarządzania Projektem Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie

Na podstawie § 23 ust. 1 Statutu WAT, stanowiącego załącznik do uchwały nr 25/111/2012 Senatu WAT z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu WAT (t.j. obwieszczenie nr 1/RKR/2012 z dnia 3 września 2012 r.) w celu prawidłowego wdrożenia i rozliczenia projektu Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie, zwanego dalej „Projektem", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, działanie 13.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego" postanawia się, co następuje:

§1

W decyzji nr 3/RKR/2014 Rektora WAT z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie określenia struktury organizacyjnej i zadań roboczego Zespołu ds. Zarządzania Projektem Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie wprowadza się następujące zmiany:

    1) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Realizację zadań Biura Projektu powierzam:

            1) mgr Romanowi BUDZIŁO;

            2) mgr Joannie FISZER;

            3) mgr Teresie KOŁECKIEJ",

2) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    „2. Realizację radań Grupy ds. Zamówień Publicznych powierzam:

           1) mgr Joannie ŚWINODZE;

           2) lic. Aleksandrze WIERZYNKIEWICZ",

3) w § 8, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    „2. Realizację zadań Grupy Merytorycznej powierzam:

          1) dr inż. Piotrowi BORZE;

          2) dr inż. Jarosławowi KOSZELI;

          3)  dr inż. Krrysztofowi MURAWSKIEMU;

         4)  dr inż. Ryszardowi PIWOWARCZYKOWI;

            5)    mgr inż. Pawłowi GŁEBOCKIEMU;

            6)    mgr inż. Łukaszowi SKIBNIEWSKIEMU".

§2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

DECYZJA NR 62 /RKR/2012 REKTORA WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. Jarosława Dąbrowskiego

z dnia 12 lipca 2012r.

w sprawie określenia struktury organizacyjnej zarządzania projektem Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów

Na podstawie § 53 ust. 1. i ust. 4 Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 40/II/2006 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie nadania Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (tekst jednolity – obwieszczenie Nr 1/RKR/2011), postanawiam co następuje:

W celu prawidłowego wdrożenia i rozliczenia projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 13.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”, powołuje się Zespół ds. zarządzania przedsięwzięciem zwany dalej Zespołem, którego rolą jest planowanie, organizowanie i kontrolowanie prawidłowego przebiegu projektu na płaszczyźnie technicznej, finansowej i prawno – organizacyjnej, sprawowanie nadzoru inwestorskiego, opracowywanie i gromadzenie dokumentacji rzeczowej, finansowej i prawnej projektu oraz bieżące i końcowe rozliczenie inwestycji. W skład Zespołu wchodzą: Komitet Sterujący, Kierownik Projektu, Biuro Projektu oraz pięć zespołów specjalistycznych:

 1. Zespół ds. zamówień publicznych,

 2. Zespół ds. obsługi finansowo-księgowej,

 3. Zespół ds. nadzoru inwestorskiego,

 4. Zespół merytoryczny,

 5. Zespół ds. promocji

Komitet Sterujący tworzą:

 1. Rektor,

 2. Kanclerz,

 3. Prorektor ds. Kształcenia,

 4. Dziekan Wydziału Cybernetyki

 5. Kierownik projektu - dr. inż. Tomasz Górski

Zadaniami Kierownika Projektu „Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów” jest w szczególności planowanie, sterowanie, monitorowanie bieżących prac oraz koordynacja wszystkich działań podejmowanych w ramach wdrażania przedsięwzięcia. Podstawowy obszar odpowiedzialności kierownika projektu to zapewnienie, że projekt jako całość tworzy produkty spełniające wymagane standardy jakości, pozostając w ramach uzgodnionego harmonogramu czasu realizacji inwestycji oraz założonego budżetu. Kierownik Projektu odpowiada za zarządzanie i koordynowanie prac wszystkich zespołów specjalistycznych.

Kierownik Projektu jest odpowiedzialny za współpracę z podmiotami lub zespołami działającymi poza strukturą Zespołu.

Biuro Projektu tworzą:

mgr Roman Budziło,

mgr Teresa Kołecka

Biuro Projektu zostało zorganizowane w budynku nr 100 pokój nr 259 Wojskowej Akademii Technicznej. Zakres zadań biura obejmuje administracyjne wsparcie działalności Kierownika Projektu oraz zespołów specjalistycznych

Zespół ds. Zamówień publicznych tworzą:

mgr Joanna Świnoga,

mgr Roman Konieczny,

Miłkowski Piotr - radca prawny Sekcji Zamówień Publicznych.

Do zadań zespołu należy:

 1. prowadzenie spraw organizacyjno-prawnych związanych z ogłoszeniem, przeprowadzeniem oraz zakończeniem postępowań przetargowych prowadzonych zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, dla potrzeb przedmiotowego projektu. sporządzanie i archiwizowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkich dokumentów prawnych związanych z przeprowadzonymi przetargami,

 2. prowadzenie spraw związanych z ogłaszaniem i przesyłaniem informacji dotyczących rozpoczęcia przetargu i rozstrzygnięć postępowań przetargowych zgodnie z wymogami aktualnych przepisów,

 3. udział w pracach komisji przetargowych w zakresie obsługi organizacyjno-prawnej, gwarantującej prawidłowość i zgodność prowadzonego postępowania z wymogami aktualnych przepisów,

 4. koordynowanie spraw związanych z wnoszeniem i zwrotem wadiów.

Zespół ds. obsługi finansowo-księgowej tworzą:

Joanna Besztak,

Anna Skórniewska,

Szczepan Malmur.

Do zadań Zespołu ds. obsługi finansowo-księgowej należy w szczególności:

 1. sporządzanie wniosków o płatność dla projektu,

 2. sporządzanie sprawozdań finansowych z realizacji inwestycji,

 3. weryfikacja rozliczeń finansowych,

 4. właściwe kwalifikowanie poszczególnych kosztów i prowadzenie dokumentacji księgowej na każdym etapie realizacji inwestycji,

 5. opiniowanie planowanych zmian w projekcie wraz z przygotowaniem ewentualnych wniosków o zmiany w umowie o dofinansowanie.

Zespół ds. nadzoru inwestorskiego tworzą:

inż. Ewa Tulibacka – inspektor nadzoru budowlanego,

Janusz Siedlecki – inspektor nadzoru elektrycznego,

Kazimierz Wierzba – inspektor nadzoru sanitarnego.

Do zadań Zespołu ds. nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:

 1. pełnienie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 2. zapoznanie się z dokumentacją techniczną inwestycji,

 3. zapewnienie wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z wytycznymi dla nadzorowania inwestycji współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej,

 4. nadzór i kontrola nad właściwym i terminowym wdrażaniem inwestycji,

 5. reprezentowanie interesów Wojskowej Akademii Technicznej na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy na realizację inwestycji,

 6. wspieranie Wnioskodawcy we wszystkich czynnościach technicznych i administracyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia,

 7. zabezpieczenie profesjonalnego i kompletnego nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami,

 8. współpraca z nadzorem autorskim,

 9. rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania,

 10. nadzór rzeczowo-terminowy w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie,

 11. rzeczowe i finansowe rozliczenie robót budowlanych,

 12. utrzymywanie na bieżąco łączności i sprawozdawczości między wszystkimi uczestnikami inwestycji,

 13. kontrola i nadzór nad zgodnością realizacji robót z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów związanych z ochroną środowiska,

 14. kontrolowanie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową i obowiązującym w trakcie realizacji harmonogramem robót,

 15. organizowanie, co najmniej raz w miesiącu, rad budowy dotyczących postępu robót przedstawicieli wykonawcy robót oraz sporządzanie protokołu dla zainteresowanych stron,

 16. organizacja oraz przeprowadzenie odbiorów częściowych, końcowych i ostatecznego tj. podjęcie wszelkich niezbędnych czynności dla prawidłowego przeprowadzenia odbiorów, łącznie z powołaniem komisji odbiorowych oraz przygotowaniem protokołów odbioru, dokonanie pełnych rozliczeń końcowych budowy oraz poszczególnych etapów zgodnie z wymogami dla nadzorowania inwestycji współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej.

Zespół merytoryczny tworzą:

dr inż. Piotr Bora,

dr inż. Jarosław Koszela,

dr inż. Krzysztof Murawski,

dr inż. Ryszard Piwowarczyk,

mgr inż. Dariusz Kluczyk.

Zespół merytoryczny tworzy się w celu zapewnienia wysokiej jakości produktów dostarczanych przez dostawców wyposażenia. Uzyskane powinno to być przez wyspecyfikowanie pożądanych cech wyposażenia oraz weryfikację i dopilnowanie rzetelności realizacji dostaw.

Zespół ds. promocji tworzą:

mgr Karol Komorowski,

Bożena Jurek.

Do zadań Zespołu ds. promocji należy w szczególności:

 1. realizacja działań promocyjnych zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

 2. przygotowanie i prowadzenie przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych w porozumieniu z Kierownikiem Projektu.

 3. informowanie społeczeństwa o projekcie i źródłach jego finansowania, w tym kształtowanie wizerunku Wojskowej Akademii Technicznej.

 4. koordynacja działań promocyjnych i informacyjnych wymagających udziału wielu podmiotów. Poprawiony: sobota, 23 marca 2013 15:33

Code by: Przemysław & Roman Budziło.