Cele i najważniejsze efekty projektu

Cele projektu

Celem bezpośrednim projektu jest:

Budowa i wyposażenie Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT kształcącego niezbędnych w sektorze gospodarki specjalistów w dziedzinie informatyki. Utworzenie Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów ma na celu osiągnięcie następujących długofalowych efektów:

– Podniesienie jakości kształcenia w zakresie nowoczesnych technologii informatycznych i teleinformatycznych;

– Rozszerzenie dostępu studentów do nowoczesnych narzędzi i technik informacyjnych, w tym zwłaszcza Internetu szerokopasmowego;

– Stworzenie warunków dla rozszerzenia udziału Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w realizowaniu europejskich projektów edukacyjnych i badawczych;

– Budowa na Wydziale Cybernetyki systemu kompetencji umożliwiającego niekomercyjną współpracę partnerską z wiodącymi światowymi producentami oprogramowania w rozwiązywaniu złożonych problemów badawczych (dla celów ściśle dydaktycznych)

CSZIS dedykowane będzie potrzebom dydaktycznym i badawczym studentów kierunków priorytetowych oferowanych na Wojskowej Akademii Technicznej. Docelowo projekt CSZIS umożliwi rozwój współpracy międzynarodowej Wydziału Cybernetyki WAT, w tym organizacji studiów o charakterze międzynarodowym, oraz do tworzenia europejskiej sieci kontaktów pomiędzy specjalistami w dziedzinach priorytetowych takich jak m.in.: informatyka, matematyka oraz automatyka i robotyka.

Ponadto w ramach utworzonego Centrum otwarta zostanie nowa specjalność - „Inżynieria Systemów” na kierunku informatyka, na studiach II stopnia. W ramach tej specjalności kształceni będą informatycy z rozszerzonym programem zagadnień związanych z wsparciem przemysłu i usług publicznych. Szczególna uwaga położona zostanie na zagadnienia projektowania złożonych systemów. Umiejętności, które będą posiadać absolwenci wykształceni w ramach tej specjalności umożliwią im projektowanie złożonych rozwiązań stosowanych w gospodarce a mających wsparcie informatyczne. Na Wydziale Cybernetyki ukierunkowane to będzie m.in. na sektor energii odnawialnej. W maju 2012 roku Wydział Cybernetyki złożył wniosek o dofinansowanie z UE na projekt pt. Badanie innowacyjnego systemu zarządzającego pracą źródeł generacji rozproszonej i mikrogeneracji. Projektowanie efektywnych energetycznie budynków i osiedli oraz optymalne zarządzanie uzyskaną ze źródeł mikrogeneracji energią będzie jednym z priorytetowych zagadnień na specjalności inżynierii systemów. Planuje się wprowadzenie następujących przedmiotów kierunkowych związanych z nową specjalnością:

– Projektowanie systemów dla elektrowni energii odnawialnej (ang. Smart Grid),

– Inteligentne zarządzanie miastami,

– Architektura korporacyjna przedsiębiorstw,

– Integracja systemów informatycznych,

– Symulacja i optymalizacja procesów biznesowych przedsiębiorstw,

– Szyfrowanie i bezpieczeństwo rozległych systemów informatycznych,

– Projektowanie systemów mobilnych,

– Projektowanie systemów pro aktywnego przewidywania zdarzeń i zapobiegania sytuacjom kryzysowym.

 Utworzona infrastruktura umożliwi prowadzenie zajęć ze studentami na odległość (zdalnie – przy wykorzystaniu e-learningu). Dzięki zastosowaniu bardzo wydajnego środowiska sprzętowego oraz zapewnieniu licencjonowania zarządzanego w sposób scentralizowany studenci będą mogli realizować zadania laboratoryjne z dowolnego miejsca mając do dyspozycji komputer i dostęp do sieci Internet.

Działalność badawcza Centrum będzie koncentrować się wokół problematyki wytwarzania i eksploatacji systemów informatycznych o dużym stopniu złożoności - głównie w ramach zagadnień związanych z systemami teleinformatycznymi, metodami i systemami zarządzania i wspomagania decyzji, a także bezpieczeństwem przetwarzania informacji i kryptografią.

W ramach infrastruktury przewiduje się oprogramowanie umożliwiające prowadzenie wspólnych międzyuczelnianych projektów studenckich. Wyniki prac projektowych przechowywane będą w repozytoriach umieszczonych na zakupionej w ramach projektu infrastrukturze informatycznej i będą w pełni dostępne dla zespołów uczestniczących w tych projektach. Planowana jest współpraca w międzyuczelnianych projektach studenckich ze studentami m.in. Politechniki Gdańskiej czy też Uniwersytetu Centralnej Florydy, Instytutu Inżynierii Zaawansowanych Systemów (USA).

Kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu na poziomie długofalowego oddziaływania ma praktyczne doświadczenie, które studenci korzystający i kształcący się ramach Centrum zdobędą w trakcie studiów. Takie doświadczenie będzie bardzo wartościowe dla przyszłego pracodawcy. Studenci kierunku informatyka byliby włączani w prace badawcze oraz projektowe. W tego typu projektach realizowane są nowatorskie rozwiązania spełniające realne potrzeby firm oraz instytucji publicznych. Ta forma współpracy będzie szczególnie przydatna dla studentów III stopnia. Współpraca z firmami umożliwi prowadzenie prac badawczych do rozpraw doktorskich, które będą rozwiązywały realne problemy istniejące w przedsiębiorstwach. Z drugiej strony, pomysły oraz modele ogólne będą mogły być weryfikowane w konkretnych sytuacjach biznesowych. Umożliwi to włączenie aspektu praktycznej weryfikacji oraz zastosowania dla prac badawczych studentów III stopnia. Poprawiony: czwartek, 13 marca 2014

14 marca 2013  

 

Code by: Przemysław & Roman Budziło.