Geneza projektui

Geneza projektu

Projekt „Przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie” stanowi kompleksowe przedsięwzięcie z zakresu rozwoju infrastruktury dydaktycznej szkolnictwa wyższego. Jego realizacja ma kluczowe znaczenie dla rozwoju potencjału dydaktycznego Wojskowej Akademii Technicznej i Wydziału Cybernetyki WAT. Projekt wpłynie pozytywnie na podniesienie jakości kształcenia na kierunkach priorytetowych, w tym przede wszystkim na kierunku oferowanym przez WCY, jakim jest informatyka, a w odniesieniu do potencjału Akademii – wpłynie na uatrakcyjnienia oferty dydaktycznej i naukowej w takich obszarach jak: elektronika i telekomunikacja, budownictwo, geodezja i kartografia, mechatronika, mechanika i budowa maszyn, lotnictwo i kosmonautyka, inżynieria materiałowa, chemia, energetyka, dzięki czemu jej znaczenie wzrośnie w skali regionu i całego kraju. Projekt jest rozwinięciem i kontynuacją prowadzonych od wielu lat działań Beneficjenta, wiążących się z umocnieniem pozycji WAT, jako wiodącego ośrodka akademickiego w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych w Polsce. Bezpośrednio, geneza realizacji projektu „Przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie” wynika bezpośrednio z konieczności wyrównania braków infrastrukturalnych oraz potrzeb w dziedzinie kształcenia na priorytetowych kierunkach studium I, II i III stopnia oferowanych przez Wojskową Akademię Techniczną – przede wszystkim w obrębie oferty dydaktycznej Wydziału Cybernetyki WAT. Idea realizacji projektu utworzenia CSZIS wynika także z konieczności zapewnienia odpowiedniej bazy lokalowej - dydaktycznej - dla rozwoju kierunków priorytetowych realizowanych na WAT i dalszej rozbudowy tych kierunków studiów, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju i wzmocnienia jego bezpieczeństwa. Projekt wynika także z potrzeby zapewnienia studentom podejmującym kształcenie na Wojskowej Akademii Technicznej i doktorantom dostępu do nowoczesnej, dobrze wyposażonej infrastruktury dydaktycznej i infrastruktury ICT, która umożliwi im pozyskiwanie kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku i gospodarki opartej na wiedzy, i która zwiększy szanse absolwentów WAT na rynku pracy, wyposażając ich w wiedzę i umiejętności praktyczne na najwyższym światowym poziomie. Projektowane Centrum stworzy właściwe warunki do rozwijania współpracy z sektorem gospodarki, zarówno w celu możliwie najlepszego przygotowania przyszłych absolwentów do pracy zawodowej, jak również – dzięki badaniom prowadzonym w oparciu o najnowszą infrastrukturę i we współdziałaniu - z przedsiębiorstwami, firmami i instytucjami, do wdrażania innowacyjnych projektów inżynierskich – efektów myśli naukowej pracowników Wydziału Cybernetyki. Projekt jest również wynikiem zapotrzebowania zgłaszanego przez główne sektory gospodarki narodowej i administracji – praktycznie na każdym szczeblu. Tym samym realizacja projektu wynika z potrzeby zapewnienia dla krajowej gospodarki odpowiedniej liczby specjalistów w dziedzinach nowych technologii bazujących na innowacyjnych rozwiązaniach informatycznych.

14 marca 2013  

Code by: Przemysław & Roman Budziło.