Opis projektui

Opis projektu

Nazwa projektu: Przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 43 505 060,78 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych wyniosła 37 078 767,80 PLN

Okres kwalifikowania wydatków od dnia 1 X 2010r. do 15 XI 2015 r.

Nr projektu: POIS.13.01.00-00-007/12 Umowa o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-007/12-00 z dnia 19 grudnia 2012r.

Przedmiot umowy: udzielenie Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu" Przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie POIS.13.01.00-00-007/12 w ramach POIiŚ " Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 POIiŚ dla Priorytetu XIII- Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Projekt „Przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie” jest realizowany w województwie mazowieckim, w mieście Warszawa (powiat grodzki Warszawa, Gmina Miasto Stołeczne Warszawa), na terenie Kampusu Wojskowej Akademii Technicznej. Budynek nr 65 (były budynek koszarowy) jest ulokowany w północnej części Kampusu, przy ulicy Radiowej. W ramach projektu planowane jest utworzenie w przebudowywanym budynku nr 65 dziewięciu laboratoriów specjalistycznych:

1.Laboratorium Podstaw Technologii Komputerowych, Mikrokontrolerów i Systemów Wbudowanych;

2. Laboratorium Zaawansowanych Technik Grafiki Komputerowej i Biometrii

3. Laboratorium Sieci Komputerowych i Telefonii IP

4. Laboratorium Technik Multimedialnych

5. Laboratorium Robotyki

6. Laboratorium Telemetryczne

7. Laboratorium Kryptologiczne

8. Laboratorium Zobrazowania Wielkoformatowego oraz Symulacji Rozszerzonej

9. Laboratorium Zarządzania Kryzysowego

Ponadto w zrekonstruowanym budynku zlokalizowane zostaną pomieszczenia dla kadry naukowo-dydaktycznej, sale ćwiczeniowe i seminaryjne dla studentów, sale wykładowe oraz stołówka dla studentów wojskowych, studiujących na kierunkach priorytetowych oferowanych na WAT i kształcących się w budynku CSZIS oraz w ramach tej stołówki -ogólnodostępna sala konsumpcyjna dla studentów Wydziału Cybernetyki oraz pozostałych Wydziałów uczestniczących w zajęciach w budynku 65 (jako infrastruktura towarzysząca) oraz w sumie 11 sal dydaktycznych oraz serwerownia. Ważną cechą Centrum jest konsolidacja infrastruktury w jednym budynku, z możliwością, dzięki sieci przewodowej i bezprzewodowej, korzystania z niej także w innych budynkach WAT, w tym korzystanie z jego zasobów przez istniejące obecnie laboratoria informatyczne Wydziału Cybernetyki. Stworzenie skonsolidowanego środowiska technologicznego znacznie ułatwi działanie zespołów badawczych, zarówno w obrębie Wydziału Cybernetyki, jak i umożliwi kreatywną współpracę z innymi zespołami spoza Wydziału, a także będzie służyć innym wydziałom w ich działalności badawczej i dydaktycznej na kierunkach priorytetowych (efekt synergii przedsięwzięć). W ramach utworzonego w ten sposób Centrum otwarta zostanie nowa specjalność - „Inżynieria Systemów” na kierunku informatyka, na studiach II stopnia. W ramach tej specjalności kształceni będą informatycy z rozszerzonym programem zagadnień związanych z wsparciem przemysłu i usług publicznych. Szczególna uwaga położona zostanie na zagadnienia projektowania złożonych systemów. Umiejętności, które będą posiadać absolwenci wykształceni w ramach tej specjalności umożliwią im projektowanie złożonych rozwiązań stosowanych w gospodarce mających wsparcie informatyczne. Na Wydziale Cybernetyki ukierunkowane to będzie m.in. na sektor energii odnawialnej. Utworzona infrastruktura umożliwi prowadzenie zajęć ze studentami na odległość (zdalnie – przy wykorzystaniu e-learningu). Dzięki zastosowaniu bardzo wydajnego środowiska sprzętowego oraz zapewnieniu licencjonowania zarządzanego w sposób scentralizowany studenci będą mogli realizować zadania laboratoryjne z dowolnego miejsca mając do dyspozycji komputer i dostęp do sieci Internet. Nowoczesna infrastruktura ICT w projektowanym Centrum pozwoli na kształcenie o najwyższym stopniu jakości, umożliwi studentom nie tylko osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia na kierunku informatyka, ale także pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń między obszarami gospodarki, biznesu, administracji a uczelnią wyższą. Nowoczesne wyposażenie laboratoriów uczelnianych pozwoli na nawiązanie ścisłego kontaktu z firmami, umożliwi studentom praktyczne zajęcia realizowane pod okiem pracowników firm, a ponadto rozwiązywanie przez nich rzeczywistych problemów, będących w kręgu aktualnych zainteresowań pracodawców.

15 LISTOPAD 2015 

Code by: Przemysław & Roman Budziło.