Aktualności

AKTUALNOŚCI

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

W dniu 15 kwietnia 2016r. został rozliczony wniosek o płatność końcową projektu POIS.13.01.00-00-007/12 Przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie.

Całkowity koszt projektu wyniósł (wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane) 43 505 060,78 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych w projekcie wyniosła 37 078 767,80 PLN

Okres kwalifikowania wydatków: rozpoczęcie 1 X 2010r., zakończenie w dniu 15 XI 2015 r.

Umowa o dofinansownie nr UDA-POIS.13.01-007/12-00 z dnia 19.12.2012r.

Uroczysta konferencja poświęcona otwarciu nowego obiektu dydaktycznego w ramach projektu 

9 listopada 2015 roku w Sali Senatu WAT odbyła się konferencja poświęcona otwarciu Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT. Uczestników i gości powitał dziekan Wydziału Cybernetyki prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy August Gawinecki, a konferencję otworzył Rektor WAT – gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk. Działalność Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT przedstawił uczestnikom konferencji kierownik projektu, dr inż. Tomasz Górski. Głos w dyskusji zabrali również przedstawiciele biznesu: Pan Andrzej Frydecki z SAP oraz Pani Marta Brańska-Rybicka z IBM, prezentując możliwości platform e-learningowych oraz nowoczesnych chmur obliczeniowych.

image-1 image-1 image-1 image-1
Po zakończeniu dyskusji odbyło się uroczyste otwarcie mieszczącego się w budynku nr 65 Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT.

Przecięcia wstęgi dokonali prorektor ds. naukowych prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński, prorektor ds. rozwoju prof. dr hab. inż. Mariusz Figurski, dziekan Wydziału Cybernetyki prof. dr hab. n. mat. inż. Jerzy August Gawinecki oraz płk mgr inż. Marek Józefczak z Inspektoratu Systemów Informacyjnych.

image-1 image-1 image-1 image-1

image-1 image-1 image-1 image-1

Działania Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów koncentrować się będą na kształceniu informatyków z rozszerzonym programem zagadnień architektonicznych konstruowania złożonych systemów oraz rozwijaniu kompetencji umożliwiających współpracę partnerską z wiodącymi światowymi producentami oprogramowania. W ramach CSZIS prowadzone będą prace badawcze rozwiązujące realne problemy istniejące w przedsiębiorstwach komercyjnych oraz instytucjach sektora publicznego.

Montaż tablic PAMIĄTKOWYCH

Montaż tablic pamiątkowych został przeprowadzany w dniu 26.10.2015r. na podstawie umowy nr 620/5000/WAT/2015 z dnia 12.10.2015 zawartej z firmą PZM WIMET Zbigniew Wiśniewski sp.j. Józefów ul. Krucza 2

image-1

Montaż tablic informacyjnych przy budynku nr 65

W dniu 21.03.2013r. przy budynku nr 65 zostały ustawione dwie tablice informujące o realizacji projektu "Przebudowa budynku nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie" Dostawę i montaż tablic wykonała firma: PZM Wimet Zbigniew Wiśniewski sp.j. z siedzibą w Józefowie, kod pocztowy 05-420, przy ul. Kruczej 2 . Usługa została wykonana na podstawie Umowy nr 100/5000/WAT/2013 z dnia 11.03.2013r

Podpisanie umowy przyznające pieniądze unijne na realizację projektów

9 grudnia 2012 r. rektorzy czterech uczelni wyższych – Uniwersytetu Łódzkiego, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego, podpisali umowy przyznające pieniądze unijne na realizację projektów. Blisko 19 tysięcy studentów w Gdańsku, Łodzi i Warszawie będzie się kształcić w nowoczesnych obiektach dydaktycznych, które powstaną przy wsparciu funduszy unijnych. Wartość wszystkich inwestycji to ponad 183 mln zł, z czego dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko to niemal 156 mln zł.  

Uniwersytet Łódzki przebuduje i wyposaży dwa piętra Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska. Prace budowlane rozpoczęto już w marcu 2012 r. (planuje się ukończenie prac w I kwartale 2013 r.). Docelowo, dla studentów biologii, biotechnologii, ochrony środowiska, mikrobiologii oraz genetyki, powstanie 27 pracowni naukowo-badawczych, 12 laboratoriów, sala wykładowa, ćwiczeniowa i seminaryjna. Zwiększy się także bezpieczeństwo prowadzenia analiz materiałów zakaźnych. Dofinansowanie projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wynosi ponad 22 mln zł.

W Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie dzięki wsparciu unijnemu w kwocie ponad 31,7 mln zł, powstanie kompleksowy ośrodek dydaktyczno-badawczy (przebudowa istniejącego już budynku), w którym będą się uczyć przede wszystkim studenci informatyki, elektroniki i komunikacji, geodezji i kartografii, budownictwa, mechatroniki i budowy maszyn. Studenci skorzystają m.in. z siedmiu  nowoczesnych laboratoriów, w tym robotyki i laboratorium sieciowego. Montaż wyposażenia rozpocznie się na początku 2013 r., a koniec jest przewidziany na 30 czerwca 2015 r.

Politechnika Gdańska otrzyma największe dofinansowanie unijne w ramach podpisanych 19 grudnia br. umów, tj. ponad 57 mln zł. Projekt przewiduje powstanie pięciu laboratoriów, m.in. laboratorium 3D dla Wydziału Architektury (przebudowa dotychczasowego obiektu) oraz powstanie jednego nowego – Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość. Nowoczesna infrastruktura jest istotnym punktem w realizacji programu kształcenia Inżynierów Przyszłości na Politechnice Gdańskiej. Przewiduje się, że z projektu będzie mogło korzystać prawie 14 tys. studentów.

Uniwersytet Gdański dzięki ponad 45 mln zł wsparciu środków unijnych, wzbogaci się o nowy czteropiętrowy budynek, w którym swoją siedzibę będzie miał Instytut Biotechnologii. Prace budowlane rozpoczną się w lipcu przyszłego roku. Projekt ma być zrealizowany do 30 kwietnia 2015 r. Korzystać z niego będzie ponad 500 studentów biotechnologii, bioinformatyki, chemii i biologii.

Ww. projekty Uniwersytetu Łódzkiego, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego są współfinansowane w ramach priorytetu XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego, Programu Infrastruktura i Środowisko.

***

Od 2008 r. w XIII priorytecie, lącznie z ww. 4 projektami podpisano 49 umów przyznających wsparcie unijne, których koszt całkowity wynosi w sumie ponad 3 mld 037 mln zł. W ciągu czterech lat najwięcej projektów uzyskujących wsparcie Programu Infrastruktura i Środowisko pochodziło z uczelni mazowieckich, zachodniopomorskich i łódzkich. Największe pieniądze zaś trafiły do województw mazowieckiego, pomorskiego oraz wielkopolskiego.

 

Code by: Przemysław & Roman Budziło.